Studentenvereniging Agogica 

Naam en oprichting

 • De vereniging draagt als naam Agogica. Agogica is een feitelijke vereniging. Ze is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. De vereniging werd opgericht als een gemengde studentenvereniging. Deze heeft zijn zetel een tijdje in Diepenbeek gevestigd maar is sinds 2020 weer terug naar Hasselt verhuisd.

 

 • De vereniging werd (her)opgericht door volgende personen:

Stichter: Anja Rogiers - 1995

Heroprichter: Inge Froyen - 2008 – 2009

 

 • Dies natalis: 14 mei 2008

Doel

 • Agogica is een groepering van studenten en oud-studenten die in Diepenbeek studeren. Agogica wil de opvoedende kracht van de studentenvereniging benuttigen om een studentikoos leven te vormen en vriendschapsbanden te onderhouden in een geest van tucht, stijl en kameraadschap.

  

 • Agogica leeft volgens 4 principes:
 1. Agogica als zijnde de vereniging gaat niet voor op de schoolloopbaan van diens actieve leden.
 2. Agogica blijft te allen tijde neutraal ten opzichte van politieke, sociale en religieuze stromingen.
 3. We hebben respect voor ieder lid, zowel van onze eigen vereniging dan van andere verenigingen.
 4. Wij dragen vriendschap, eerbied, broederlijkheid en vertrouwen hoog in ere.

De kleuren

 • De kleuren van Agogica zijn paars – wit – paars. Paars is de hoofdkleur van Agogica omdat dit de kleur van het departement SAW (Sociaal Agogisch Werk) van UCLL is.

 

 • Het schild is een heraldisch Vlaams schild met faas:
  • De rechterhelft is dubbel geschuind, gekleurd in de eerder vermelde kleuren en draagt het monogram uitgevoerd in het zwart.
  • De linkerhelft bevat de aap in het zwart. De aap was vroeger de mascotte van de opleiding Orthopedagogie.
  • Onderaan bevindt zich een weegschaal in het zwart. Dit is de weegschaal van Dame Justitia, wat gelijkheid en rechtvaardigheid impliceert.
  • De faas bevat de naam van de vereniging.

Verenigingsleden

 • Leden kunnen de volgende titels hebben:
  • Stront: Een lid dat zich heeft opgegeven voor de doop van de vereniging.
  • Schacht: Een lid van de vereniging dat door middel van de schachtendoop heeft bewezen dat hij een waardig lid van de vereniging kan worden genoemd. De schachten moeten zich gedurende het gehele academiejaar bewijzen om in aanmerking te komen voor een ontgroening. Daarnaast dienen deze hun dun schachtenlint over de linkerschouder te dragen op iedere studentenactiviteit die wordt georganiseerd door de vereniging of bevriende studentenverenigingen.
  • Commilito: Een lid van de vereniging dat zich doorheen zijn schachtenjaar heeft bewezen als waardig lid van de vereniging door bijvoorbeeld alle schachtenopdrachten te hebben voltooid en voldoende aanwezig te zijn geweest op activiteiten. Deze wordt hiervoor beloond door middel van een ontgroening, waarna hij voortaan zijn dun lint over de rechterschouder mag dragen. Een commilito mag zich ook kandidaat stellen als opkomend praesidiumlid voor komend academiejaar.
  • Ancien: Een oud-student die minstens 1 academiejaar lid is geweest van Agogica. Een ancien wordt steeds uitgenodigd tot deelname aan de activiteiten. Hij draagt geen verantwoordelijkheden ten opzichte van de vereniging. Men wordt “ancien” als men op het einde van een academiejaar de “zwanenzang” zingt. De zwanenzang wordt gezongen voor leden die afstuderen en niet meer actief zijn binnen het studentenleven.

 

 • Elk lid van de vereniging is een actief lid door aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Minstens op twee derde van de eigen verenigingsactiviteiten aanwezig zijn.
  • De statuten van de vereniging aanvaarden.
  • Aanwezig zijn in plenis coloribus (m.a.w. zijn lint dragend) tijdens de verenigingsfeesten en vergaderingen.
  • Elk lid dat zich niet gedraagt naar de normen van de verenigingscodex, de statuten of de principes van Agogica, kan verbannen worden per algemene vergadering. Een terugkeer is daarna niet mogelijk.
  • Een lid van Agogica mag nooit een persoonlijk standpunt als standpunt van Agogica naar voren brengen.
  • Alle leden zijn vrij om de vereniging te verlaten.

Toetreding

 • Nieuwe leden kunnen zich inschrijven op de introductiedag op school. Daarnaast zijn er gedurende de weken daarop willekeurige momenten waarop leden zich alsnog kunnen inschrijven.

 

 • Men is vrij zich kandidaat te stellen. Bij dit gebeuren zal het huidige praesidium kritisch overleg plegen. De kandidaat moet een minimum van 2/3 van de stemmen behalen om toegelaten te worden tot de vereniging. Dit kan uiterlijk tot eind december worden gedaan.

 

 • De toetreding verloopt zoals beschreven in de verenigingscodex. De doop en de ontgroening worden bepaald door het huidige praesidium, maar wel volgens de leidraad van het doopreglement.

 

 • Wanneer een voormalig lid wenst terug te keren, beslist het praesidium in samenspraak met de pro-senioren/stichters over de terugkeer.

Activiteiten

Verplichte activiteiten voor schachten/commilitones zijn:

 • Algemene vergaderingen (schachten indien gevraagd)
 • Cantussen
 • Dies natalis (viering van de verjaardag van de vereniging)
 • Lustrum
 • Andere activiteiten (die verplicht worden door het praesidium)

Varia

 • Meter- en peterschap van de nieuwe schachten: Ieder lid van het praesidium mag maximum 5 schachten aannemen. Dit is uiteraard afhankelijk van het totaal aantal schachten. Wanneer blijkt dat ieder praesidiumlid al reeds vijf schachten heeft en er nog steeds schachten geen meter en/of peter hebben mag dit aantal overschreden worden. Wanneer blijkt dat een praesidiumlid zich niet aan deze regel houdt, wordt deze gestraft door de zedenmeester of dominus morum. Eveneens wordt het teveel aan schachten doorverwezen aan een ander praesidiumlid. Dit naar keuze van de huidige meter en/of peter. De schachten mogen dus zowel een peter als een meter hebben. Twee peters of meters is uiteraard ook toegestaan. Dit zolang iedere schacht maar één van beide heeft.

 

 • Tussen schacht en praesidiumlid mag er nooit of te nimmer sprake zijn van een amoureuze en/of seksuele relatie. Wanneer dit wel het geval is, moet het desbetreffende praesidiumlid een bak bier betalen aan de rest van het praesidium, dit is enkel het geval wanneer er enkel sprake is van een tongkus. Wanneer er effectief sprake is van seksuele handelingen moet het praesidiumlid een vat bier betalen aan de rest van het praesidium. Uiteraard kan de schacht zelf ook gestraft worden door de zedenmeester en door zijn/haar meter en/of peter.